Thần Số Học Động Lực của Sally Faubion

Nội dung này chỉ là một giải thích ngắn gọn về những phẩm chất tuyệt vời mà bạn sở hữu.

Sally Faubion

Tìm hiểu thêm về các con số của bạn và ý nghĩa của chúng đối với bạn với Sally Faubion:


Phiên bản 2.3.4 - Mã nguồn có sẵn trên GitHub.

Bạn có thể quan tâm đến dự án khác của tôi Tần Số Chữa Lành.

© 2024 Sally Faubion & Olivier Giulieri.